Niniejsza Polityka prywatności (dalej: Polityka prywatności) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej działającej pod adresem: https://mmieszkaniec.pl/ (dalej: strona internetowa).

 1. Informacja o Administratorze Twoich danych osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest Rekord Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Garbary 100/11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000768425, posiadającą NIP: 7831796471, REGON: 382404187, kapitał zakładowy 200 000,00 zł; zwana dalej „Administratorem Danych Osobowych” lub „Spółką”.
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail alicja.sytek@cpit.org.pl
 3. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych
  We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz niniejszą Polityką prywatności możesz skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych poprzez:
 4. Cele i podstawy przetwarzania danych:

Cel przetwarzania: Obsługa formularza kontaktowego „Skontaktuj się z nami”.
Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO:
– przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jaki w tym wypadku stanowi skontaktowanie się z Tobą przy użyciu danych osobowych wskazanych w formularzu kontaktowym „Skontaktuj się z nami”.

Cel przetwarzania: Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
Dane osobowe imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, instytucji adres (ulica, kod pocztowy, miasto, województwo), numer NIP, lokalizacja placówki użytkownika inne niezbędne dane.
Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jaki w tym wypadku stanowi ochrona interesu majątkowego Spółki.

Cel przetwarzania: Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.
Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, instytucji adres (ulica, kod pocztowy, miasto, województwo), numer NIP, lokalizacja placówki użytkownika inne niezbędne dane.
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jaki w tym wypadku stanowi ochrona interesu majątkowego Spółki.

Cel przetwarzania Spełnienie obowiązków wynikających z RODO.
Dane osobowe imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy, instytucji adres (ulica, kod pocztowy, miasto, województwo), numer NIP, spełnienie obowiązków wynikających z RODO. inne niezbędne dane.
Podstawa prawna
art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie stanowi obowiązek prawny ciążący na Spółce;
art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jaki w tym wypadku jest przykładowo prowadzenie rejestrów i ewidencji, jak również posiadanie informacji na temat osób, które korzystały z uprawnień przewidzianych w RODO.

Cel przetwarzania: Obsługa formularza Murale w Polsce
Dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, treść wiadomości
Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO – przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki, jaki w tym wypadku stanowi skontaktowanie się z Tobą przy użyciu danych osobowych wskazanych w formularzu

 1. Obowiązek podania nam swoich danych osobowych
  • Nie masz obowiązku podawania nam swoich danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania np. w celu skontaktowania się z Administratorem Danych Osobowych.
  • Pamiętaj, że jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie podanie Twoich danych może być konieczne np. do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie lub ustosunkowanie się do żądania i jego obsługi.
 2. Profilowanie danych i podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany
  Informujemy, że Twoje dane nie będą przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 3. Odbiorcy danych osobowych
  Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych.
  W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Twoje dane zewnętrznym usługodawcom.

  Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych to:
  • Firmy hostingowe, które przechowują dane na serwerze,
  • Dostawcy oprogramowania pocztowego, jeśli porozumiewamy się za pośrednictwem maila,
  • Podmioty świadczące usługi IT, jeżeli prace techniczne są objęte działaniem obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
  • Podmioty związane z obsługą prawną, którzy objęci są tajemnicą zawodową i uzyskują dostęp do danych osobowych w wyniku konieczności skorzystania z pomocy prawnej,
  • Inni podwykonawcy, którzy uzyskają dostęp do danych, jeżeli będzie to niezbędne.

Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 1. Przekazywanie danych do Państw trzecich
  Tak. W związku z korzystaniem przez Administratora Danych Osobowych z popularnych usług (m.in. Facebook) Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do USA. Ze swojej strony zapewniamy, że dane będą przekazywane z zachowaniem wszelkich wymogów prawnych. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.
 2. Okres przechowywania danych osobowych
  Pamiętaj, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone. Opis okresów przetwarzania znajdziesz poniżej:
  • Obsługa korespondencji – dane związane z obsługą korespondencji będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji pomiędzy nami
  • Obsługa formularza kontaktowego „Skontaktuj się z nami”- dane związane z obsługą korespondencji będą przetwarzane przez czas trwania korespondencji pomiędzy nami,
  • Cele archiwalne i dowodowe – dane związane z celami archiwalnymi i dowodowymi będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub osiągnięcia celów przetwarzania,
  • Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń – dane związane z roszczeniami będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle obowiązujących przepisów prawa;
  • Spełnienie obowiązków wynikających z RODO – dane związane z ochroną danych osobowych będą przetwarzane do czasu utraty przydatności, skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub upływu okresu przedawnienia naszej odpowiedzialności jako Administratora Danych Osobowych.
 3. Uprawnienia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych
  Informujemy, że na podstawie RODO przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

Jako Administrator Danych Osobowych szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.

Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.

 1. Aktualizacja polityki
  Możemy modyfikować Politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów obowiązującego prawa. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona w sposób adekwatny do sposobu przetwarzania danych. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 15.03.2024 r.

Kontakt:

 • tel/fax: 572 64 18 30
 • e-mail: bok@rekordmobile.com.pl

Rekord Mobile Sp. z o.o. Grupa Rekord

 • Siedziba: ul. Garbary 100/11 61-757 Poznań
 • Doręczenia: ul. Naramowicka 154, 61-619 Poznań.