POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI MOBILNEJ mMieszkaniec

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do Aplikacji Mobilnej mMieszkaniec należącej do Rekord Mobile sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu. Szanując prawa użytkowników do ochrony prywatności informujemy poniżej o możliwym przetwarzaniu danych osobowych użytkowników aplikacji w związku z korzystaniem z niej.

 1. Administrator Danych Osobowych
  Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w Aplikacji bez rejestracji konta jest Rekord Mobile sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Garbary 100/11, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000768425, posiadającą NIP: 7831796471, REGON: 382404187, kapitał zakładowy 200 000,00 zł; (wpłacony w całości), kontakt z Administratorem możliwy jest na adres wskazany powyżej, lub elektronicznie pod adresem e-mail: bok@rekordmobile.com.pl
 2. Inspektor Ochrony Danych
  Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: alicja.sytek@cpit.org.pl
 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
  W celu skontaktowania się z Tobą w sprawie przez Ciebie opisanej, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:
  • imię i nazwisko,
  • adres e-mail lub numer telefonu,
  • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.

DANE OSÓB KONTAKTUJĄCYCH SIĘ

W celu skontaktowania się z Tobą w sprawie przez Ciebie opisanej, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail lub numer telefonu,
 • dane o sprawie, w której się kontaktujesz.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi odpowiedź na Twoją wiadomość skierowaną do nas przy użyciu danych kontaktowych podanych na naszej stronie internetowej.

W celu przetwarzania danych o lokalizacji:

 • dane o lokalizacji

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, (zgoda użytkownika) który pozwala nam przetwarzać dane osobowe o lokalizacji na podstawie zgody użytkownika, zgoda może być w każdym czasie odwołana.

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe,
jak:

 • imię i nazwisko
 • adres email
 • inne niezbędne dane, na potrzeby ochrony interesu majątkowego Administratora Danych Osobowych.
  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administratora Danych Osobowych realizują swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora Danych Osobowych jest ochrona jego interesu majątkowego).

W celu spełnienia obowiązków wynikających z RODO, możemy przetwarzać Twoje następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • inne niezbędne dane.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny ciążący na Administratora Danych Osobowych) w związku z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administratora Danych Osobowych realizują swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora Danych Osobowych jest przykładowo prowadzenie rejestrów i ewidencji, jak również posiadanie informacji na temat osób, które korzystały z uprawnień przewidzianych w RODO).

 1. Dodatkowe informacje w zakresie funkcjonalności modułów oraz o odrębnych Administratorach Danych
 1. Aplikacja jest integralną częścią oprogramowania wspierającego wymienione poniżej zadania do którego wszelkie autorskie prawa majątkowe przysługują Rekord Mobile sp. z o.o. W przypadku nabycia dodatkowego oprogramowania w drodze zakupu licencji niewyłącznej właściwy klient tj.: Gmina, Miasto, Powiat mogą dla swoich mieszkańców rozszerzać ofertę dostępną w aplikacji i w przypadku udostępniania dodatkowych funkcjonalności. Klient staje się wtedy odrębnym Administratorem Danych Użytkownika korzystającego z Aplikacji. W związku z powyższym aplikacja może także umożliwiać zapoznawanie się przez Użytkownika z:
  1. ofertą w zakresie konsultacji społecznych Gminy/Miasta/Powiaty które korzystają z licencji na oprogramowanie wspierające wymienione zadania w ramach modułu „Konsultacje”;
  2. ofertą w zakresie budżetu obywatelskiego Gminy/Miasta/Powiatu, które korzystają z licencji na oprogramowanie wspierające wymienione zadania w ramach modułu „Budżet Obywatelski”;
  3. aktualnymi ogłoszeniami i alertami opublikowanymi przez Gminę/Miasto/Powiat, które korzystają z licencji na oprogramowanie wspierające wymienione zadania w ramach modułu „Ogłoszenia”;
  4. zgłoszonymi awariami, usterkami i barierami architektonicznymi dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Gminy/Miasta/Powiatu które korzystają z licencji na oprogramowanie wspierające wymienione zadania w ramach modułu „Zgłoszenia”;
  5. harmonogramem odbioru odpadów dla wybranych lokalizacji na terenie Gminy/Miasta/Powiatu, sekcją informacyjno-edukacyjną, punktami PSZOK oraz zgłaszać problemy związane z odbiorem odpadów na terenie Gminy/Miasta/Powiatu które korzystają z licencji na oprogramowanie wspierające wymienione zadania w ramach modułu „Kiedy Odpady”;
  6. „kafelkami” zawierającymi linki przekierowujące do aplikacji i stron zewnętrznych dostawców które dodają Gminy/Miasta/Powiatu które korzystają z licencji na oprogramowanie wspierające wymienione zadania w ramach modułu „Więcej”;
  7. informacjami o dostępności miejsc publicznych wraz z poziomem dostępności i wskazaniem na udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami na terenie Gminy/Miasta/Powiatu które korzystają z licencji na oprogramowanie wspierające wymienione zadania w ramach modułu „Dostępny Samorząd”;
  8. aktualną listą podatków i opłat naliczonych przez właściwą JST oraz możliwością ich zapłaty, dotyczy zarówno osób fizycznych jak i prawnych na terenie właściwej JST które korzystają z licencji na oprogramowanie wspierające wymienione zadania w ramach modułu „Podatki i opłaty”;
  9. ofertą w zakresie informowania o atrakcjach turystycznych regionu Gminy/Miasta/Powiaty które korzystają z licencji na oprogramowania wspierające wymienione zadania w ramach modułu mTurysta”;
  10. ofertą benefitów oraz listą partnerów działających w ramach karty mieszkańca przyznawanej przez właściwie JST na podstawie złożonego przez dostępny na platformie wniosek o udział w programie, na terenie właściwej JST, które korzystają z licencji na oprogramowanie wspierające wymienione zadania w ramach modułu „mKarta”.
 2. W przypadku zainstalowania aplikacji i obserwacji aktualnych konsultacji, ogłoszeń i korzystania z przekierowań modułu „Więcej” oraz modułu „Kiedy Odpady”, „Budżet Obywatelski”, „Dostępny Samorząd”, „mTurysta”, nie jest wymagana rejestracja.

MODUŁ ZGŁOSZENIA

 1. W przypadku zainstalowania aplikacji i korzystania z modułu „Zgłoszenia” do przeglądania i zgłaszania usterek w JST, w zależności od decyzji właściwego Administratora Danych Osobowych jakim będzie właściwy Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta lub Starosta kupujący licencję na system który jest integralny z aplikacją możesz zostać poproszony o założenie konta.
 2. Użytkownik ma również możliwość zalogowania się do modułu „Zgłoszenia” z wykorzystaniem swojego konta Apple ID lub konta Google. Skorzystanie z tych opcji pozwala użytkownikowi na korzystanie z aplikacji bez konieczności dodatkowej rejestracji.

KONSULTACJE

 1. Jeżeli podczas korzystania z Aplikacji zainteresujesz się przedstawioną ofertą i będziesz chciał wziąć udział w prowadzonych przez JST konsultacjach społecznych wówczas zostanie Ci udostępniony stosowny formularz przygotowany przez JST i możesz zostać poproszony o przekazanie dodatkowych danych. O zakresie danych decyduje JST.

KIEDY ODPADY

 1. W przypadku zainstalowania aplikacji i korzystania z modułu „Kiedy Odpady” który służy do przeglądania harmonogramu wywozu odpadów oraz zgłaszania problemów z wywozem odpadów na terenie JST w zależności od decyzji właściwego Administratora Danych Osobowych jakim będzie właściwy Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta lub Starosta kupujący licencję na system który jest integralny z aplikacją JST możesz zostać poproszony o podanie dodatkowych danych

PODATKI I OPŁATY

 1. W przypadku zainstalowania aplikacji i korzystania z modułu „Podatki i Opłaty” który służy do zapoznani się z aktualną listą podatków i opłat naliczonych przez właściwą JST oraz możliwością ich zapłaty, wymagane jest posiadanie zweryfikowanego konta w systemie eUrząd właściwego JST i zalogowanie się.

mKARTA

 1. W przypadku zainstalowania aplikacji i korzystania z modułu „mKarta”, który służy do zapoznania się z aktualną listą benefitów oferowanych przez partnerów, poprzez właściwą JST, wymagane jest posiadanie zweryfikowanego konta i zalogowanie się.\
 1. Prawo wycofania zgody
  1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
  2. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.
 2. Wymóg podania danych osobowych
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże niepodanie danych w przypadku zgłoszenia może uniemożliwić rozpatrzenie Twojego zgłoszenia i udzielenia Ci właściwej odpowiedzi.
 3. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie
  Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania.
 4. Odbiorcy danych osobowych
  1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Twoje dane firmie hostingowej, dostawcy oprogramowania pocztowego (jeśli porozumiewamy się za pośrednictwem maila) a także firmom świadczącym usługi IT z którymi współpracujemy.
  2. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.
 5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
  Informujemy, że Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 6. Okres przetwarzania danych osobowych
  1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
  2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
   • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody,
   • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania (w tym np. upływu terminów przedawnienia) — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych, chyba że poniżej wskazano inny okres,
   • do czasu upływu terminów przedawnienia – w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 7. Uprawnienia podmiotów danych
  1. Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
   • dostępu do swoich danych osobowych;
   • sprostowania danych osobowych;
   • usunięcia danych osobowych;
   • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
   • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
   • przenoszenia danych osobowych.
  2. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
  3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
  4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
   • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
   • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 8. Prawo do wniesienia skarg
  Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Postanowienia końcowe
  1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
  2. Możemy modyfikować Politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne oraz zmiany przepisów obowiązującego prawa. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony/powiadomiona w sposób adekwatny do sposobu przetwarzania danych. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 15.03.2024 r.
   • Kontakt: tel/fax: 572 64 18 30; e-mail: bok@rekordmobile.com.pl
   • Rekord Mobile Sp. z o.o. Grupa Rekord
   • Siedziba: ul. Garbary 100/11 61-757 Poznań
   • Doręczenia: ul. Naramowicka 154, 61-619 Poznań.